Thông tin Tiêu đề IX

Điều phối viên Tiêu đề IX của Chương trình Eunice Kennedy Shriver là George Hewan. Anh ấy có thể được liên hệ qua email tại george.hewan@apsva.us và qua điện thoại theo số 703-228-6440. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Tiêu đề IX trong Trường Công lập Arlington ở đây.