Tài nguyên giáo viên


Tài nguyên giáo viên

Thư viện có nhiều nguồn tài liệu để phục vụ sinh viên và bạn. Nếu thư viện không có thứ bạn cần, chúng tôi có thể yêu cầu sách hoặc video từ các trường APS khác (thông qua hình thức cho mượn liên thư viện) chỉ với ba hoặc bốn ngày thông báo. Chúng tôi cũng có thể dễ dàng mua sách từ Thư viện Công cộng Arlington. Bạn chỉ cần hỏi!

Tạp chí chuyên nghiệp

(các vấn đề hiện tại trên màn hình, các vấn đề trở lại với Bộ sưu tập chuyên nghiệp)
Phát triển nghề nghiệp cho những cá nhân xuất sắc
Đánh giá công nghệ của trẻ em
Giáo dục và Đào tạo về Tự kỷ và Khuyết tật Phát triển
EdTech
Trẻ em đặc biệt
Tập trung vào chứng tự kỷ và các khuyết tật phát triển khác

Bộ sưu tập chuyên nghiệp

Chúng tôi có nhiều tài liệu khác nhau trong bộ sưu tập chuyên nghiệp của mình để hỗ trợ bạn phục vụ học sinh của chúng tôi.