Phòng hội đồng Syphax 256-258

Họp hội đồng nhà trường

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về các cuộc họp của Hội đồng quản trị được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi. Đăng ký để nói chuyện tại một cuộc họp của hội đồng quản trị Truy cập trang web của cuộc họp hội đồng quản trị để có danh sách tất cả các ngày họp sắp tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được xem trực tuyến trực tuyến hoặc trên Kênh Comcast 70 hoặc Kênh Verizon […]

Họp hội đồng nhà trường

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về các cuộc họp của Hội đồng quản trị được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi. Truy cập trang web Cuộc họp của Hội đồng Quản trị để biết danh sách tất cả các ngày họp sắp tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được xem trực tiếp trực tuyến hoặc trên Comcast Channel 70 hoặc Verizon Channel 41. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Văn phòng Hội đồng Nhà trường […]

Họp hội đồng nhà trường

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về các cuộc họp của Hội đồng quản trị được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi. Truy cập trang web Cuộc họp của Hội đồng Quản trị để biết danh sách tất cả các ngày họp sắp tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được xem trực tiếp trực tuyến hoặc trên Comcast Channel 70 hoặc Verizon Channel 41. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Văn phòng Hội đồng Nhà trường […]

Họp Ban Tổ chức / Nhà trường

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về các cuộc họp của Hội đồng quản trị được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi. Truy cập trang web Cuộc họp của Hội đồng Quản trị để biết danh sách tất cả các ngày họp sắp tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được xem trực tiếp trực tuyến hoặc trên Comcast Channel 70 hoặc Verizon Channel 41. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Văn phòng Hội đồng Nhà trường […]

Họp hội đồng nhà trường

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về các cuộc họp của Hội đồng quản trị được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi. Đăng ký để nói chuyện tại một cuộc họp của hội đồng quản trị Truy cập trang web của cuộc họp hội đồng quản trị để có danh sách tất cả các ngày họp sắp tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được xem trực tuyến trực tuyến hoặc trên Kênh Comcast 70 hoặc Kênh Verizon […]

Kế hoạch Cải thiện Vốn (CIP) Buổi làm việc # 4 - HỦY

Bấm vào đây để xem trực tiếp các buổi làm việc. Truyền thuyết và thông tin cơ bản về Phiên làm việc được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và công chúng được khuyến khích kiểm tra trang web trước để xác nhận chi tiết hoặc thay đổi. Truy cập trang web Cuộc họp của Hội đồng quản trị để có danh sách tất cả […]

Họp Hội đồng Nhà trường: Điều trần Công khai về Kế hoạch Cải thiện Vốn được Đề xuất của Hội đồng Nhà trường trong năm tài chính 2023-32 (CIP)

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về các cuộc họp của Hội đồng quản trị được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi. Đăng ký để nói chuyện tại một cuộc họp của hội đồng quản trị Truy cập trang web của cuộc họp hội đồng quản trị để có danh sách tất cả các ngày họp sắp tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được xem trực tuyến trực tuyến hoặc trên Kênh Comcast 70 hoặc Kênh Verizon […]

Họp hội đồng nhà trường

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về các cuộc họp của Hội đồng quản trị được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi. Đăng ký để nói chuyện tại một cuộc họp của hội đồng quản trị Truy cập trang web của cuộc họp hội đồng quản trị để có danh sách tất cả các ngày họp sắp tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được xem trực tuyến trực tuyến hoặc trên Kênh Comcast 70 hoặc Kênh Verizon […]

Kế hoạch Cải thiện Vốn (CIP) Phiên làm việc # 3

Bấm vào đây để xem trực tiếp các buổi làm việc. Truyền thuyết và thông tin cơ bản về Phiên làm việc được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và công chúng được khuyến khích kiểm tra trang web trước để xác nhận chi tiết hoặc thay đổi. Truy cập trang web Cuộc họp của Hội đồng quản trị để có danh sách tất cả […]

Kế hoạch Cải thiện Vốn (CIP) Phiên làm việc # 2

Bấm vào đây để xem trực tiếp các buổi làm việc. Truyền thuyết và thông tin cơ bản về Phiên làm việc được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và công chúng được khuyến khích kiểm tra trang web trước để xác nhận chi tiết hoặc thay đổi. Truy cập trang web Cuộc họp của Hội đồng quản trị để có danh sách tất cả […]