Arlington Giáo dục Đặc biệt PTA

septa-logo-sign2-291x300Liên hệ phụ huynh về Giáo dục Đặc biệt 2016 - 2017 - Janet Sater

Arlington SEPTA thực hiện những việc sau:

  • tạo điều kiện cho các sự kiện và nguồn lực về các dịch vụ nhu cầu đặc biệt trong Trường công lập Arlington (APS) và cộng đồng Arlington.
  • cung cấp tiếng nói bênh vực cho lợi ích của trẻ em và gia đình của chúng ta.
  • hỗ trợ giáo viên và quản trị viên APS đạt được kết quả tốt nhất cho học sinh có nhu cầu đặc biệt, bao gồm các khoản trợ cấp nhỏ cho các nhà giáo dục.
  • nâng cao nhận thức và chấp nhận khuyết tật và các nhu cầu đặc biệt
  • tổ chức các sự kiện xã hội cho các gia đình có nhu cầu đặc biệt

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, có thể liên hệ với tôi theo số 703-892-5620 hoặc jsater@ida.org