Tháng: Tháng Mười 2016

Arlington Giáo dục Đặc biệt PTA

Liên hệ Phụ huynh về Giáo dục Đặc biệt 2016 - 2017 - Janet Sater Arlington SEPTA thực hiện những việc sau: tạo điều kiện cho các sự kiện và nguồn lực về các dịch vụ nhu cầu đặc biệt trong hệ thống Trường Công lập Arlington (APS) và cộng đồng Arlington. cung cấp tiếng nói bênh vực cho lợi ích của trẻ em và gia đình của chúng ta. hỗ trợ giáo viên và quản trị viên APS đạt được […]