Chào mừng đến với Chương trình Shriver

 

Chương trình Shriver là trường trung học dành cho học sinh Trường Công lập Arlington có nhu cầu đặc biệt. Chương trình được đặt tại Arlington, Virginia. Học sinh tham gia các lớp kỹ năng sống cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng như các lớp học dành cho học sinh tự kỷ. Tất cả học sinh đều được cho là đủ điều kiện và nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Học sinh nhận được Bằng đặc biệt sau khi hoàn thành chương trình hoặc đến tuổi đủ điều kiện.

Các cân nhắc về vị trí cho chương trình này được thực hiện sau khi phụ huynh, học sinh, nhân viên của trường học tại nhà của họ và nhân viên Shriver đã gặp nhau để thảo luận về các nhu cầu giáo dục đặc biệt của học sinh. Việc xếp học tại Shriver là một quyết định của IEP.

Chương trình Shriver được công nhận hoàn toàn bởi Khối thịnh vượng chung Virginia và Hiệp hội các trường cao đẳng và trường học phía Nam.

Học sinh tham gia vào Chương trình Đánh giá Thay thế Virginia (VAAP) chứ không phải Tiêu chuẩn Đánh giá Học tập (SOLs). Mỗi học sinh có một Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) để đáp ứng nhu cầu giảng dạy của mình. Phụ huynh, nhân viên và học sinh làm việc cùng nhau để phát triển các kỹ năng độc lập để tham gia vào Cộng đồng Arlington.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chương trình của chúng tôi, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng George Hewan, tại george.hewan@apsva.us 703-228-6440.