Thư mục nhân viên của Shriver

 

Quản trị

Tiến sĩ George Hewan george.hewan@apsva.us
Karen Miller - Trợ lý hành chính karen.miller2@apsva.us
Stephanie Bautista - Trợ lý hành chính stephanie.bautista@apsva.us

Giáo viên

Amanda Morales - Giáo dục đặc biệt amanda.morales@apsva.us
Marissa Graham - Giáo dục đặc biệt marissa.graham@apsva.us
Charcel Coleman - Giáo dục đặc biệt charcel.coleman@apsva.us
Rachel Torres - Giáo dục đặc biệt rachel.torres2@apsva.us
Shawn Waddell - Giáo dục đặc biệt shawn.waddell@apsva.us
Scott Shepherd - Âm nhạc scott.shepherd@apsva.us
Joshua Martini - Giáo dục thể chất thích ứng joshua.martini@apsva.us
Anita Van Harten Cater - Thủ thư anita.vanhartencater@apsva.us
Sunee Claud - Người học tiếng Anh sunee.claud@apsva.us
Kamille Jackson - Nghệ thuật kamille.jackson@apsva.us
Christine Jones - Giáo viên dạy cho người mù và khiếm thị christine.jones@apsva.us

Nhân viên Hỗ trợ & Chuyên gia

Tiến sĩ Marianne Ellis - Nhà tâm lý học trường học marianne.ellis@apsva.us
Frida Krachefels - Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên frida.krachefels@apsva.us
James Cooney - Điều phối viên chuyển đổi james.cooney@apsva.us
Phyllis Thompson - Nhân viên xã hội của trường phyllis.thompson@apsva.us
Kristen Moretti - Chuyên gia hành vi kristen.moretti2@apsva.us
Anjanette Brooks - Giám sát viên trong ngày kéo dài anjanette.brooks@apsva.us
Grace Bonilla - Nhà bệnh học ngôn ngữ nói Grace.bonilla@apsva.us
Rachel Moore - Chuyên gia trị liệu nghề nghiệp rachel.moore2@apsva.us
Sarah Peters - Chuyên gia trị liệu nghề nghiệp sarah.peters@apsva.us
Sondra Stokes - Trợ lý OT sondra.stokes@apsva.us
Kristin Emery - Chuyên gia trị liệu vật lý kristin.emery@apsva.us
Renee Sturgill - Chuyên gia trị liệu vật lý Renee.sturgill@apsva.us
Zaria Miller - Dự bị tại trường zaria.miller@apsva.us
Tyler Witman - Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy tyler.witman@apsva.us
Ashley Pearson - Y tá sức khỏe cộng đồng apearson@arlingtonva.us
Tiara Peterson - Phụ tá phòng khám tpeterson@arlingtonva.us

Trợ lý hướng dẫn

Marcus Barnes marcus.barnes@apsva.us
Isabel Castellanos isabel.salazar@apsva.us
Bettina McPherson bettina.mcpherson@apsva.us
Beth Newlin mary.newlin@apsva.us
Rosario Quinteros Iriarte rosario.quinteros@apsva.us
Matthew Renaldi - Phiên dịch ASL matthew.renaldi@apsva.us
Penny Taylor annette.taylor@apsva.us
Abdellia Razah Abdelliah.razah@apsva.us
Narantuya Badarch narantuya.badarch@apsva.us
Bayarra Altankhu bayarra.altankhu@apsva.us
James Clark james.clark2@apsva.us
Ismail El Boukri ismail.elboukri@apsva.us
Cindy Flores cindy.flores@apsva.us
Ariel Coburn ariel.coburn@apsva.us