Clinic

Clinic

703-228-6365

Ashley Pearson

Y tá học

703.228.6381

Ashley Pearson là Y tá Y tế Công cộng của Quận Arlington.

Tiara Peterson

Phụ tá phòng khám

703.228.6365

Tiara Peterson là Trợ lý Phòng khám tại Chương trình Eunice Kennedy Shriver.